Cây xạ đen Hòa Bình
Cây an xoa
Ba bác sĩ người mỹ thăm và làm việc tại cơ sở Dược Liệu Hòa Bình